PRIVATUMO POLITIKA

 

I. Bendrosios nuostatos

 
1. Ši Privatumo politika reglamentuoja internetinės parduotuvės (toliau – „SMALSU.LT“) ir jos Kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasi „SMALSU.LT“ tvarko Jūsų asmens duomenis.
3. Jūsų asmeninių duomenų tvarkymą nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
4. Naudotis „SMALSU.LT“ paslaugomis gali:

4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

4.3. juridiniai asmenys;

4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

 

5. Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, „SMALSU.LT“ turi teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis internetine parduotuve.

6. „SMALSU.LT“ gerbia kiekvieno iš Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik šiais tikslais:

6.1. siekiant apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

6.2. siekiant išrašyti finansinius dokumentus;

6.3. siekiant išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

6.4. siekiant įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

7. „SMALSU.LT“ gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

8. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

9. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

10. Automatiniu būdu tvarkomų asmens duomenų terminas yra 1 metai po paskutinio pirkimo.

11. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis „SMALSU.LT“ įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

12. SMALSU.LT pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik:

21.1. siekiant išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

12.2. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 

13. Jūs turite teisę bet kada keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.

14. „SMALSU.LT“ turi turėti išsamią ir atnaujintą informaciją apie Jus, kad galėtume efektyviai vykdyti Jūsų reikalavimus.

 

V. Asmens duomenų tvarkymas

 

15. Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

16. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

17. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

18. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

 

VI.  Taisyklių keitimas

 

19. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti „Privatumo politiką“ apie tai pranešdami „SMALSU.LT“.

20. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, „SMALSU.LT“ laiko, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu.

 

VII. Baigiamosios nuostatos

 

21. Šioms „Privatumo politikos“ sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

22. Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 


Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Krepšelis Pirkti

PayPal