PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Aš sutinku su paslaugų sąlygomis ir teikimo taisyklėmis“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „SMALSU.LT“internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. Pirkti mūsų internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.3.3. juridiniai asmenys;

1.4. Pirkėjas, sutikdamas su „SMALSU.LT“ Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes „SMALSU.LT“ internetinėje parduotuvėje.

1.5. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Aš patvirtinu užsakymą“.

2.2. „SMALSU.LT“ nėra įsipareigojusi atskirai pranešti Pirkėjui apie savo sutikimą sudaryti sutartį. Laikoma, kad „SMALSU.LT“ patvirtina užsakymą nuo momento, kai pradeda jį vykdyti.

2.3. Kiekviena pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra registruojama ir saugoma „SMALSU.LT“ internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjas gali pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš „SMALSU.LT“ parduotuvės kataloguose pateikiamų prekių.
3.2. Pirkėjas, naudodamasis „SMALSU.LT“ paslaugomis, sutinka su šiomis taisyklėmis ir privalo jų laikytis.
3.3. Pirkėjas „SMALSU.LT“ registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu bus pasikeitę Pirkėjo asmens duomenys ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.
3.4. Pirkėjas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis „SMALSU.LT“ parduotuve.
3.5. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis „SMALSU.LT“ teikiamomis paslaugomis keliais vardais.
3.6. Pirkėjas privalo laiku atsiimti užsakytas prekes.
3.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti „SMALSU.LT“ el.paštu info@smalsu.lt. „SMALSU.LT“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento. Tokiu atveju „SMALSU.LT“ turi teisę laikyti, kad veiksmus parduotuvėje atlikote Jūs.
3.8. „SMALSU.LT“ neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami parduotuvės paslaugomis.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai


4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis „SMALSU.LT“ arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

4.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą – banko pavedimu/elektroninės bankininkystės sistema, nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis „SMALSU.LT“ teikiamomis paslaugomis.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo politikoje“ nustatytus atvejus.

4.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo pasirinktu adresu, šiose taisyklėse aptartomis sąlygomis.

4.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per protingą terminą, bet neilgiau kaip per 15 (penkioliką) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

5. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka

5.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas „Swedbank“, AB „DNB bankas“, AB „SEB bankas“, AB „Citadele bankas“, „Danske Bank A/S Lietuvos filialas“, AB „Nordea bankas“ bei AB „Šiaulių bankas“. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui Mokėjimai.lt sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į „SMALSU.LT“ internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta Mokėjimai.lt ir banko elektroninės bankininkystės sistemose.

5.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į „SMALSU.LT“ banko sąskaitą.

5.2.3. Apmokėjimas PayPal mokėjimų sistema – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas atsiskaito už prekes naudodamasis PayPal mokėjimų sistema.

5.3. Atsiskaitydamas 5.2.1., 5.2.2. ir 5.2.3. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant. Pardavėjas tik gavęs apmokėjimą už prekes pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradeda skaičiuoti prekių pristatymo terminą.

5.4. Pirkėjui išsirinkus pageidaujamas Prekes jis gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą, o sudarius sutartį su Pardavėju Pirkėjas gali atsispausdinti PVM sąskaitą-faktūrą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir pristatymo mokesčiai. Papildomai PVM sąskaitos-faktūros neišrašomos.

5.5. Nutraukus sutartį Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus už Prekes per 15 (penkiolika) darbo dienų.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes viename iš Lietuvos pašto skyrių.

6.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau yra Lietuvos pašto skyriuje ir jį galima atsiimti.

6.3. Prekes gali atsiimti tik užsakyme nurodytas gavėjas. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Lietuvos pašto darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

6.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.5. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, tačiau nurodyti terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

6.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

7. Daiktų grąžinimas ir garantija

7.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtinų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
7.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Pardavėjas ar jo atstovas nepriima daikto grąžinimui.
7.3. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
7.4. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

7.5. Pardavėjas garantuoja, kad visų prekių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir gamintojo deklaruojamus standartus, o jeigu tokių standartų nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus prekių pardavimui mažmeninėje prekyboje. Prekės yra prekinės išvaizdos, pakuotės yra nepažeistos, tvarkingai supakuotos.
7.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.7. Tam tikroms prekių rūšims suteikiama tam tikra laiką galiojanti prekių kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Neesant nurodytos garantijos termino, galioja garantija, numatyta atitinkamais teises aktais.

8. Atsakomybė


8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Taip pat Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis „SMALSU.LT“ internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informacija, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
8.4. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas ši asmenį laiko Pirkėju.
8.5. Pirkėjui užsakius Prekes Pardavėjas gali nutraukti sudarytą sutartį jeigu neturi Prekės, Pardavėjui kilo įtarimas, kad Pirkėjas pateikė netikslius asmens duomenis, ir/arba Pardavėjui nepavyko susisiekti su Pirkėju 3 (trijų) dienų laikotarpyje. Pardavėjas nekompensuoja dėl tokio sutarties nutraukimo atsiradusios žalos.
8.6. Kiekviena Šalis įsipareigoja atlyginti kitai Šaliai patirtus nuostolius ar išlaidas dėl šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinėje parduotuvėje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. „SMALSU.LT“ pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai informuodamas internetinėje parduotuvėje „SMALSU.LT“. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinės parduotuvės sistemoje.
10.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.
10.3. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi internetinės parduotuvės „SMALSU.LT“  teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
10.4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.5. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 

 

 


Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Krepšelis Pirkti

PayPal